Tips

 • Vraag om de reden van het proeftijdontslag, bij voorkeur op schrift (een email is voldoende). Een proeftijdontslag mag namelijk niet om elke reden.

Tijdens de proeftijd kan je werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Let wel goed op, want de proeftijd is alleen geldig indien aan de volgende vier vereisten wordt voldaan:

 • de proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn;
 • de proeftijd dient schriftelijk te zijn overeengekomen;
 • de wettelijk vastgestelde maximale duur van de proeftijd mag niet worden overschreden;
 • de proeftijd mag in beginsel maar één keer voor dezelfde werknemer, in dezelfde functie worden overeengekomen.

De maximale duur van de proeftijd is twee maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor de bepaalde tijd van twee jaar of langer. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van korter dan twee jaar of zonder kalenderdatum (gedurende bijvoorbeeld een project of ter vervanging van een ander) mag de proeftijd maximaal één maand bedragen. Bij CAO kan de maximum duur van één maand verlengd worden naar twee maanden. Indien ten onrechte een te lange proeftijd is overeengekomen, bestaat er geheel geen proeftijd, de proeftijd wordt dus niet geconverteerd in een geldige periode. Ook een niet door beide partijen ondertekende proeftijd impliceert dat er geen schriftelijk overeengekomen proeftijd is.

De reden van de opzegging hoeft niet door je werkgever te worden gegeven, tenzij je hier om verzoekt. Toch is de reden niet geheel onbelangrijk, deze mag bijvoorbeeld niet discriminatoir van aard zijn.

In de praktijk is een opzegging in de proeftijd snel ongeldig, veelal vanwege een ongeldige proeftijd of omdat je werkgever misbruik maakt van de proeftijd.

1. Nietigheid van het ontslag inroepen
Je kan de ongeldigheid van het proeftijdontslag inroepen, omdat er geen proeftijd is, bijvoorbeeld omdat deze niet door jou en je werkgever is ondertekend of omdat de duur te lang is.

Ook kun je de ongeldigheid inroepen omdat de reden van opzegging niet redelijk is of discriminerend. Veel voorkomende voorbeelden zijn opzegging wegens ziekte of zwangerschap.

Gevolg is dat het dienstverband nooit is geëindigd en je nog steeds in dienst bent.

2. Schadevergoeding vorderen
Indien je van mening bent dat je schade hebt geleden door de ongeldige opzegging, bijvoorbeeld doordat je een goede baan hebt opgezegd, dan kun je, als jij en je nieuwe werkgever niet langer samen verder willen, een schadevergoeding vorderen. Dit kan via een procedure bij de rechter, maar meestal kun je er ook onderling met elkaar uitkomen. Je kan dan schriftelijk bij je werkgever aangeven dat je schade hebt geleden.  Meestal wordt een schikking getroffen, waarin wordt afgesproken dat de werkgever ter afkoop van een gerechtelijke procedure (een deel) van jouw schade vergoed.

 • Ontslagpakketten.nl kan jou ondersteunen bij het aanvechten van jouw proeftijdontslag.
 • Ontslagpakketten
  'Basis'

  € 250,-
  •          Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •         › Ontslagpakket Ontslag op staande voet
 • Ontslagpakketten
  'Op maat'

  € 650,-
  •         Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •          Ontslagpakket Ontslag op staande voet