Tips

 • Stel je zo snel mogelijk beschikbaar voor werk als je bent vrijgesteld van werk.
 • Reorganisatie? Ook dan mag men je niet zomaar ontslaan, er gelden namelijk strenge regels voor de ontslagvolgorde die vaak niet goed worden nageleefd.
 • Is er geen sociaal plan, vraag dan toch om een financiële regeling.
 • Schakel een jurist in, het is een ingewikkelde procedure waar veel fouten gemaakt kunnen worden.

Zowel jij als jouw werkgever kunnen eenzijdig de arbeidsovereenkomst opzeggen. Het grote verschil is echter dat je werkgever in bijna alle gevallen eerst toestemming dient te verkrijgen van het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI), alvorens hij mag overgaan tot opzegging terwijl jij een dergelijke toestemming niet nodig hebt om op te kunnen zeggen.   Het meest zul je deze procedure tegenkomen wegens bedrijfseconomische en/of bedrijfsorganisatorische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (twee jaar of langer).

Procedure
De procedure bij het UWV WERKbedrijf is vrijwel altijd een schriftelijke procedure. De procedure start altijd met de indiening van het aanvraag van je werkgever aan het UWV WERKbedrijf om toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst met jou op te mogen zeggen. Vervolgens kun je een reactie indienen op deze aanvraag. Naar aanleiding van jouw reactie kan UWV WERKbedrijf besluiten nog een extra reactieronde in te lassen voor zowel jou als je werkgever. Daarna zal de ontslagadviescommissie uitspraak doen of er al dan niet toestemming wordt verleend aan je werkgever om het dienstverband op te zeggen. De procedure duurt circa twee tot drie maanden. Indien het een ontslagprocedure wegens langdurige arbeidsongeschiktheid betreft, kan de procedure langer duren omdat het UWV WERKbedrijf dan vaak eerst advies bij het de medische afdeling van het UWV zal opvragen alvorens ze over zal gaan tot het nemen van een beslissing.

Opzegging
Als je werkgever toestemming krijgt, dient hij de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Bij een opzegging dienen de wettelijke en contractuele bepalingen omtrent de opzegging in acht genomen te worden. Dit betekent dat er rekening gehouden dient te worden tegen welke dag mag worden opgezegd (vaak is dit het einde van de maand) en welke opzegtermijn daarbij in acht genomen dient te worden. Van de geldende opzegtermijn mag je werkgever een maand aftrekken, mits er één maand resteert. Je werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opzeggen in geval van een opzegverbod, ook niet als hij toestemming heeft verkregen van het UWV WERKbedrijf.

Vergoeding
UWV WERKbedrijf kan, in tegenstelling tot de kantonrechter, geen ontslagvergoeding toekennen aan jou. Soms kiest je werkgever er zelf voor om toch een vergoeding toe te kennen, bijvoorbeeld op basis van een Sociaal Plan. Dit is echter niet verplicht. Je werkgever is hierbij ook niet gehouden aan de kantonrechtersformule.

1. Verweer voeren
Je kan in reactie op de ontslagaanvraag verweer voeren. Inhoudelijk mag het alles omvatten waarvan jij denkt dat het relevant is voor het oordeel van UWV WERKbedrijf.  Je kan je stellingen onderbouwen met bewijsstukken.

2. Geen verweer voeren
Je kan ook besluiten niets te doen met de aanvraag. Dit is echter niet verstandig, omdat UWV WERKbedrijf dan hoogstwaarschijnlijk toestemming zal verlenen aan je werkgever.  

3. Onregelmatigheid van het ontslag inroepen
Als de geldende opzegregels niet juist worden toegepast, dan is er sprake van een onregelmatige opzegging en je werkgever is dan schadeplichtig. Je kan dan de onregelmatigheid van de opzegging inroepen. In de meeste gevallen is een dergelijke schadevergoeding gelijk aan het loon dat je nog verdiend zou hebben vanaf het moment dat het dienstverband is beëindigd tot het moment dat het dienstverband zou zijn beëindigd als wel de juiste opzegtermijn in acht zou zijn genomen.  

4. Nietigheid van de opzegging inroepen
Zegt je werkgever de arbeidsovereenkomst op terwijl er sprake is van een opzegverbod, dan kan je binnen twee maanden na de opzegging (dus niet na het einde van de arbeidsovereenkomst) de ongeldigheid van de opzegging inroepen. Het gevolg is dat de arbeidsovereenkomst voortduurt en je loon kan vorderen.  

5. Kennelijke onredelijkheid van het ontslag inroepen
Als je van mening bent dat ten onrechte geen vergoeding of een te lage vergoeding door je werkgever is aangeboden, kun je bij je werkgever aangeven dat je het ontslag met oog op jouw specifieke omstandigheden kennelijk onredelijk vindt. Je werkgever kan dan besluiten alsnog een (hogere) vergoeding toe te kennen. Doet hij dit niet en blijf je bij je standpunt, dan kun je de rechter vragen een (hogere) vergoeding toe te kennen.

Alhoewel juridische vertegenwoordiging in geen van de procedures vereist is, is het met oog op de complexiteit van de procedures en de grote belangen die er spelen raadzaam toch een jurist in te schakelen. Dit geldt temeer bij bedrijfseconomische gronden, waar je werkgever gehouden is aan strenge regels als het gaat om de selectie van de voor ontslag voorgedragen werknemer(s).

 • Ontslagpakketten.nl kan jou bijstaan in elk van deze procedures.
 • Ontslagpakketten
  'Basis'

  € 250,-
  •          Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •         › Ontslagpakket Ontslag op staande voet
 • Ontslagpakketten
  'Op maat'

  € 650,-
  •         Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •          Ontslagpakket Ontslag op staande voet