Tips

 • Stel je zelf beschikbaar voor werk als je in afwachting van de procedure wordt vrijgesteld van werk.
 • Schakel een jurist in om de procedure voor je te voeren.
 • Ga altijd naar de hoorzitting toe.

In de wet is bepaald dat de arbeidsovereenkomst door de rechter kan worden ontbonden wegens gewichtige redenen. De gewichtige redenen zijn te onderscheiden in dringende redenen en een verandering in omstandigheden: Onder dit laatste vallen de ontslagronden: bedrijfseconomische / bedrijfsorganisatorische reden, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en arbeidsongeschiktheid.

De ontbindingsprocedure is een deels schriftelijke en deels mondelinge procedure. In deze procedure wordt door je werkgever een verzoekschrift ingediend en door jou een verweerschrift.  Vervolgens vindt er een mondelinge behandeling plaats, waar je geacht worden bij aanwezig te zijn. Tijdens deze zitting krijgen zowel je werkgever als jij de gelegenheid hun verhaal toe te lichten en zullen jullie eventuele vragen van de rechter kunnen beantwoorden. Binnen circa 2 weken na de zitting zal de rechter uitspraak doen over de vraag óf de arbeidsovereenkomst ontbonden dient te worden, per welke datum en welke vergoeding je werkgever eventueel aan jou dient te betalen. In veel gevallen geeft de rechter aan het eind van de zitting, nadat hij enigszins zijn standpunt heeft laten blijken, jullie de kans om de gang op te gaan om te proberen er (alsnog) in onderling overleg uit te komen. Indien dat lukt, zal de uitspraak van de rechter conform de tussen jou en je werkgever gemaakte afspraken zijn.

1. In verweer gaan
Voorafgaand aan de zitting kun je een verweerschrift indienen. Dit moet aan bepaalde vormvereisten voldoen. Inhoudelijk mag het alles omvatten waarvan jij denkt dat het relevant is voor het oordeel van de rechter.  Je kan je stellingen onderbouwen met bewijsstukken.

Tevens kun je tijdens de mondelinge behandeling reageren op het pleidooi van je werkgever.

Alhoewel juridische vertegenwoordiging niet vereist is in deze procedure, is het met oog op de complexiteit van de procedure en de grote belangen die er spelen raadzaam toch een jurist in te schakelen.

 

2. Geen verweer voeren
Je kan ook besluiten niets te doen met het verzoekschrift en ook niet te verschijnen bij de mondelinge behandeling. Dit is echter niet verstandig, omdat de rechter dan hoogstwaarschijnlijk uitspraak zal doen overeenkomstig de wensen van je werkgever hetgeen zelfs verlies op WW-rechten tot gevolg kan hebben.

 • Ontslagpakketten.nl kan jou bijstaan in deze procedure, zowel in de voorbereiding maar ook als jouw gemachtigde tijdens de hoorzitting.
 • Ontslagpakketten
  'Basis'

  € 250,-
  •          Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •         › Ontslagpakket Ontslag op staande voet
 • Ontslagpakketten
  'Op maat'

  € 650,-
  •         Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •          Ontslagpakket Ontslag op staande voet