Tips

 • Teken zo snel mogelijk na het gegeven ontslag bezwaar aan tegen het ontslag en vorder loondoorbetaling.
 • Stel je zo snel mogelijk na het gegeven ontslag beschikbaar voor het verrichten van werkzaamheden

Indien er voor de werkgever sprake is van een dringende reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, kan de arbeidsovereenkomst in bepaalde gevallen eenzijdig en met onmiddellijke ingang worden opgezegd. We spreken dan over een ontslag op staande voet. In de wet wordt een aantal voorbeelden van dringende redenen genoemd, maar dat is geen volledige lijst. Afhankelijk van alle omstandigheden van het geval kan bijvoorbeeld misleiding, ernstige onbekwaamheid, diefstal, fraude of mishandeling een dringende reden zijn. Een ontslag op staande voet is terecht gegeven, indien aan de volgende vereisten is voldaan:


1. Dringende reden
Er dient een dringende reden aanwezig te zijn. De reden voor het ontslag moet het ontslag in zijn algemeenheid rechtvaardigen, maar je werkgever moet de ernst van de situatie ook specifiek  voor zijn onderneming kunnen onderbouwen. Een gebeurtenis kan in een bepaald bedrijf immers ernstiger zijn dan in een ander bedrijf.


2. Onverwijldheid
Het ontslag dient onverwijld te worden gegeven. Dit betekent direct nadat de dringende reden zich voordoet. In sommige situaties kan uitstel worden gerechtvaardigd, bijvoorbeeld als onderzoek en vaststelling van de feiten enige tijd in beslag neemt. Gedurende het onderzoek kan je eventueel geschorst worden.


3. Horen

Je dient te worden gehoord, zodat je jouw kant van het verhaal kan geven. Misschien heb je immers een goede verklaring voor het gebeurde of liggen de feiten anders. Ook kunnen persoonlijke omstandigheden een rol spelen.


4. Mededeling
De dringende reden dient, tegelijk met de opzegging, te worden medegedeeld. In de praktijk roepen deze vereisten vaak de nodige problemen op waardoor het geven van een ontslag op staande voet al snel niet geldig is.

Door het ontslag op staande voet zul je van de ene op de andere dag geen werk meer hebben en ook geen aanspraak kunnen maken op een WW- of ZW-uitkering. Het is dus belangrijk dat als je van mening bent dat er geen sprake is van een dringende reden en dus het gegeven ontslag op staande voet niet juist is, je in verweer gaat. Je kunt dan de volgende stappen nemen:

1.  Inroepen ‘vernietigbaarheid’ van het ontslag
Je kan je beroepen op de ongeldigheid van het ontslag. Je hebt hiervoor zes maanden de tijd, al is het beter om snel te handelen. De arbeidsovereenkomst wordt dan geacht niet te zijn geëindigd. Je zal door het voortduren van de arbeidsovereenkomst recht hebben op loon, dus je zal op basis van de vernietigbaarheid loondoorbetaling van je werkgever kunnen vorderen.

Brief aan werkgever
Je kunt de vernietigbaarheid eerst middels een brief inroepen. Als er geen reden is voor een ontslag op staande voet heeft kan je werkgever alleen met toestemming van UWV WERKbedrijf opzeggen. Die zal zeer waarschijnlijk ontbreken wat betekent dat de opzegging niet geldig is.

Schikking
Soms wil je werkgever geen risico lopen dat je na de brief een procedure start en doet hij een voorstel om het ontslag in te trekken en middels een beëindigingsovereenkomst uit elkaar te gaan. Dan heeft de beëindiging niet langer consequenties voor je WW-rechten en veelal kun je ook nog afspraken maken over bijvoorbeeld een ontslagvergoeding.

Kort geding
Houdt je werkgever echter voet bij stuk, dan kun je het loon vorderen via een kort geding. De rechter zal het ontslag op staande voet beoordelen en al dan niet de loonvordering toekennen.

2. Schadevergoeding vorderen
Je kunt ook kiezen een schadevergoeding te vorderen op grond van onregelmatige beëindiging. Je hebt hiervoor zes maanden de tijd. Je kan voor deze optie kiezen als je bijvoorbeeld niet de wens hebt je werkzaamheden bij je werkgever daadwerkelijk weer uit te gaan voeren, bijvoorbeeld omdat je inmiddels zicht hebt op een andere baan. Je krijgt dan nog een vergoeding gelijk aan de opzegtermijn.

 • Ontslagpakketten.nl kan jou helpen bij de toetsing van het ontslag en het dossier, zodat je weet of bezwaar maken zin heeft en ook weet hoe je  bezwaar moet maken. Zie de diverse pakketten hieronder.
 • Ontslagpakketten.nl kan jou indien nodig bijstaan teneinde een schikking te treffen dan wel een procedure te voeren.
 • Ontslagpakketten
  'Basis'

  € 250,-
  •          Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •         › Ontslagpakket Ontslag op staande voet
 • Ontslagpakketten
  'Op maat'

  € 650,-
  •         Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •          Ontslagpakket Ontslag op staande voet