Tips

 • Vraag aan je werkgever een bijdrage in de juridische kosten, dit is heel gebruikelijk.
 • Als je bent vrijgesteld van werk, stel je zo snel mogelijk beschikbaar voor het verrichten van werkzaamheden.

Een arbeidsovereenkomst kan te allen tijde eindigen doordat beide partijen dit overeenkomen. De arbeidsovereenkomst eindigt dan niet door middel van ontbinding of opzegging, maar door middel van een overeenkomst. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden komt dan ook uitsluitend tot stand indien de wil van beide partijen daar nadrukkelijk op is gericht en beide partijen dit ook duidelijk en ondubbelzinnig verklaren.

Procedure
Meestal start het traject met een gesprek waarin je werkgever aangeeft niet de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen. Meestal doet hij dan direct of kort daarna een voorstel onder welke voorwaarden het dienstverband volgens hem zou moeten eindigen. Als je instemt en het (evt na onderhandeling) eens bent over de beeindigingsvoorwaarden zullen jij en je werkgever een beeindigingsovereenkomst  tekenen waarin deze afspraken staan. Het is gebruikelijk dat je werkgever deze opstelt. Aangezien alleen een beëindiging met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden indien jij dat nadrukkelijk wilt, heeft je werkgever een uitgebreide onderzoeksplicht of jij je bewust bent van de consequenties. Ministens enkele dagen bedenktijd en een eventueel aanbod tot juridische bijstand is dan ook gebruikelijk.

Wederzijds goedvinden bij ziekte
Als je ziek bent kan onder bepaalde omstandigheden bij instemming met een beëindigingsvoorstel het recht op een ziektewetuitkering in gevaar komen.

Fictieve opzegtermijn
Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden gelden er geen opzegtermijnen. Dit wordt nog wel eens vergeten vanwege het bestaan van een ‘fictieve opzegtermijn’. Dit is echter geen opzegtermijn die door de werkgever in acht moet worden genomen, maar een wachttijd die UWV in acht neemt alvorens over te gaan tot toekenning van een eventuele WW-uitkering. Je werkgever is dus geenszins verplicht om financieel of met de beëindigingsdatum rekening te houden met deze voor de werknemer geldende wachttijd. Wel wordt dit vaak als een onderhandelingspunt opgevoerd door de werknemer.

1. Instemmen met het beëindigingsvoorstel
Als je van mening bent dat het voorstel redelijk is kan je instemmen met het beëindigingsvoorstel. Partijen zullen dan een beeindigingsovereenkomst ondertekenen. Jouw instemming heeft in meestal geen invloed heeft op je WW-rechten. Het criterium dat er verweer moet zijn gevoerd tegen het ontslag is namelijk door een wetswijziging in de Werkloosheidswet komen te vervallen. De beëindigingsovereenkomst moet met oog op je WW-rechten echter wel aan bepaalde eisen voldoen.

2. Onderhandelen over het beëindigingsvoorstel
Als je het niet eens bent met alle punten van het beëindigingsvoorstel, kun je met je werkgever gaan onderhandelen over de beëindigingsvoorwaarden. Hierbij geldt een grote mate van contractsvrijheid. Dat betekent dat je niet alleen kan onderhandelen over de meest essentiële afspraken zoals beëindigingsdatum, beëindigingsvergoeding en dekking van de fictieve opzegtermijn (wachttijd voor de WW). Je kan ook afspraken maken over bijvoorbeeld de lease-auto, het concurrentiebeding, uitbetaling vakantiedagen etc.

3. Niet instemmen met het beëindigingsvoorstel
Als je van mening bent dat, al dan niet na onderhandeling, je werkgever geen redelijk voorstel doet, of als je ziek bent, dan kun je besluiten niet in te stemmen met het voorstel. Je werkgever zal dan naar de kantonrechter moeten om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. De rechter kan, als je werkgever inderdaad geen sterk dossier heeft, niet ontbinden of ontbinden onder toekenning van een vergoeding. Vanwege de juridische kosten die kleven aan zo’n procedure, is het raadzaam wel eerst te kijken of je er onderling uit kan komen. Soms vormt mediation onderdeel van zo’n traject.

4. Terugkomen op getekende overeenkomst
Als je in een emotionele opwelling onmiddellijk hebt getekend, maar heb je daar achteraf spijt van, dan kan je meestal op deze ondertekening terugkomen. Gevolg is dat de overeenkomst ongeldig is en dat het dienstverband voortduurt. De onderhandelingen beginnen dan opnieuw. Je kan er middels een schriftelijke reactie op terugkomen. Je moet wel kunnen aantonen dat je te snel en in een emotionele opwelling hebt getekend.

 • Ontslagpakketten.nl kan jou ondersteunen bij de toetsing van het beëindigingsvoorstel zodat je weet of onderhandelen zin heeft en ook weet hoe en waarover je kan onderhandelen.
 • Je kan zelf kiezen of wij het samen met jou oppakken of dat je het volledig uit handen geeft aan Ontslagpakketten.nl.

 

 • Ontslagpakketten
  'Basis'

  € 250,-
  •          Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •         › Ontslagpakket Ontslag op staande voet
 • Ontslagpakketten
  'Op maat'

  € 650,-
  •         Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •          Ontslagpakket Ontslag op staande voet