Tips

 • Vraag om dekking van de fictieve opzegtermijn!
 • Dreigend ontslag aan het einde van het jaar? Verschuif de ontslagdatum naar het nieuwe jaar, dat scheelt één maand extra WW-uitkering. De duur van de WW hangt namelijk af van het aantal    volledige kalenderjaren waarin arbeid is verricht.
 • Check www.uwv.nl voor meer informatie over de WW-uitkering.

Recht op WW-uitkering

Indien je in aanmerking wenst te komen voor een WW-uitkering, zult je aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

1. Je moet voor minimaal vijf uur per week ontslagen zijn, tenzij je minder dan tien uur per week werkte. In dat geval moet je minimaal de helft van uw aantal uren verloren hebben. Indien je minder uren bent verloren, word je niet aangemerkt als ‘werkloos’.
2. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als je zonder zwaarwichtige reden zelf ontslag genomen heeft of als je op staande voet bent ontslagen.
3. Je moet voldoen aan de zogenaamde wekeneis. Dit houdt in dat je in de 36 weken voorafgaand aan je ontslag minimaal 26 weken gewerkt moet hebben. Elke week waarin je minimaal één dag hebt gewerkt, telt al mee.
4. Je moet beschikbaar zijn om een nieuwe baan te accepteren.

Hoogte WW-uitkering

De eerste twee maanden is de WW-uitkering gelijk aan 75% van uw laatst verdiende loon. Vanaf de derde maand wordt dit 70%. Het laatst verdiende loon wordt bepaald aan de hand van het loon dat je verdiende in het jaar voordat je werkloos werd.

Duur WW-uitkering

De WW-uitkering duurt minimaal drie maanden en maximaal 38 maanden. De exacte duur is afhankelijk van je arbeidsverleden.

Dekking fictieve opzegtermijn eisen

In geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden, dien je rekening te houden met de fictieve opzegtermijn. Dit is geen opzegtermijn die door de werkgever in acht moet worden genomen, maar een wachttijd die UWV in acht neemt alvorens over te gaan tot toekenning van een eventuele WW-uitkering. De fictieve opzegtermijn is gelijk aan de opzegtermijn van de werkgever.

Voorbeeld:
Je sluit in september 2014 een beëindigingsovereenkomst met uw werkgever waarin wordt bepaald dat de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2014 eindigt. Er geldt een fictieve opzegtermijn 1 maand. Hoewel jouw arbeidsovereenkomst dan dus per 1 oktober 2014 eindigt, zul je pas per 1 november 2014 (na in achtneming van de fictieve opzegtermijn) aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering.

De werkgever is niet verplicht om financieel of met de beëindigingsdatum rekening te houden met deze voor u geldende fictieve opzegtermijn (wachttijd WW). Wel is het gebruikelijk dit als onderhandelingspunt mee te nemen. Kijkend naar bovenstaand voorbeeld kun je dan dus voorstellen de arbeidsovereenkomst pas per 1 november te beëindigen of om een maand (extra) vergoeding te ontvangen om de maand oktober te overbruggen.

Ontslagpakketten.nl kan voor jou:

 • toetsen of het beëindigingsvoorstel aan de WW-eisen voldoet.
 • toetsen of in het beëindigingsvoorstel rekening is gehouden met de dekking van de fictieve opzegtermijn.
 • Ontslagpakketten
  'Basis'

  € 250,-
  •          Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •         › Ontslagpakket Ontslag op staande voet
 • Ontslagpakketten
  'Op maat'

  € 650,-
  •         Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •          Ontslagpakket Ontslag op staande voet