Tips

 • Laat de berekening van de kantonrechtersformule narekenen, de uitkomst (ook op internet) kan soms door afrondingsverschillen lager zijn dan zou moeten.
 • Ga niet te snel akkoord met correctiefactor 1, soms is een hogere correctiefactor redelijk.

Een ontslagvergoeding wordt vaak berekend op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule. Deze formule is geen wet maar een richtlijn die de kantonrechters in Nederland gezamenlijk hebben opgesteld om vergoedingen te berekenen. De kantonrechtersformule = A x B x C.

A: Aantal gewogen dienstjaren
De A-factor A staat voor het aantal gewogen dienstjaren. Elk dienstjaar wordt afhankelijk van de leeftijd gedurende dat dienstjaar op een bepaalde wijze gewogen. Het aantal gewogen dienstjaren wijkt daardoor vaak af van het werkelijke aantal dienstjaren.

De weging van de dienstjaren is als volgt. Dienstjaren doorgebracht:
– tot 35 jaar: x 0,5
– tussen de 35 en 45 jaar: x 1
– tussen de 45 en 55 jaar: x 1,5
– boven de 55 jaar: x 2

B: Beloning
De B-factor is gelijk aan de maandelijkse bruto beloning van de werknemer. Het gaat dan om het vaste bruto maandsalaris inclusief vaste emolumenten zoals de vakantietoeslag, een dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste (ploegen)toeslag. Andere beloningscomponenten, zoals een lease-auto, werkgeversdeel pensioenpremie, onkostenvergoeding, worden niet meegenomen in de B-factor.

C: Correctiefactor
De C staat voor de correctiefactor. De hoogte van deze factor wordt bepaald aan de hand van de vraag of het ontslag meer aan werkgever of meer aan werknemer te wijten is. Heb je je bijvoorbeeld zich ernstig verwijtbaar gedragen met ontslag als gevolg? Dan kan de correctiefactor op 0 worden gesteld waardoor er dus ook geen ontslagvergoeding is. Valt  echter de werkgever in overwegende mate een verwijt te maken van het ontslag, dan kan een correctiefactor boven tussen bijvoorbeeld de 1,5 en 2 passend zijn. Als er sprake is van een neutrale situatie, bijvoorbeeld in geval van een bedrijfseconomisch ontslag, dan wordt de correctiefactor vaak op 1 gesteld.

Strikt genomen kent de C-factor geen maximum, maar een correctiefactor hoger dan 2 komt zeer zelden voor. In de meeste gevallen ligt de C-factor dus tussen 0 en 2.

De uitkomst van de A- en de B-factor staan in principe vast waardoor daar niet over te onderhandelen is met de werkgever. Wel is het raadzaam deze na te rekenen. Met name de A-factor wordt nog wel eens verkeerd berekend door werkgevers en ook niet alle rekenprogramma’s op internet komen tot een juiste uitslag.

Voorbeeld standaardberekening A-factor
Joep is geboren op 1 januari 1959 en in dienst getreden op 1 mei 1979. Zijn dienstverband is beëindigd op 1 juli 2014. In totaal is hij dan dus 35 jaar en 2 maanden in dienst geweest. Het feitelijke aantal dienstjaren is afgerond dus 35 jaar. Het gewogen aantal dienstjaren (de A-factor) wordt hieronder berekend.

 • Tot de leeftijd van 35 is Joep 14 jaar en 8 maanden in dienst geweest (vanaf 1 mei 1979 tot 1 januari 1994).
  Afgerond is dit 15  jaar: 15 jaar x wegingsfactor 0,5 = 7,5 jaar
 • Vanaf de leeftijd van 35 tot 45 jaar is Joep 10 jaar in dienst geweest.
  Afgerond is dit 10 jaar: 10 jaar x wegingsfactor 1 = 10 jaar
 • Vanaf de leeftijd van 45 tot 55 jaar is Joep 10 jaar in dienst geweest.
  Afgerond is dit 10 jaar: 10 jaar x wegingsfactor 1,5 = 15 jaar
 • Vanaf de leeftijd vanaf 55 jaar tot 1 juli 2014 is Joep precies 6 maanden in dienst geweest (vanaf 1 januari 2014 tot 1 juli 2014).
  Afgerond is dit 0 jaar (pas vanaf 6 maanden en 1 dag wordt naar boven afgerond): 0 jaar x wegingsfactor 1,5 =  0 jaar

  A=   7,5 + 10 + 15  =  32,5 jaar

Vaststellen B-factor
Verder dien je altijd zelf even na te gaan of door de werkgever gerekend wordt met de juiste B-factor. Zijn bijvoorbeeld wel alle vaste emolumenten meegenomen?

Beoordelen C-factor
Tenslotte is de C-factor de factor waar over onderhandeld kan worden met de werkgever en die de uiteindelijke hoogte van de vergoeding bepaald. Hoe sterk je in deze onderhandelingen staat is afhankelijk van de ontslagreden en de inhoud van het ontslagdossier. Is er een goede grond aanwezig, bij wie ligt de verwijtbaarheid, etc.?

 • Ontslagpakketten.nl kan voor jou de kantonrechtersformule berekenen.
 • Ontslagpakketten.nl kan voor jou toetsen of de ontslagvergoeding redelijk is met oog op de ontslaggrond en het dossier.
 • Ontslagpakketten
  'Basis'

  € 250,-
  •          Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •         › Ontslagpakket Ontslag op staande voet
 • Ontslagpakketten
  'Op maat'

  € 650,-
  •         Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •          Ontslagpakket Ontslag op staande voet