Hoe werkt het?

Een ontslagvergoeding wordt vaak berekend op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule. Deze formule is geen wet maar een richtlijn die de kantonrechters in Nederland gezamenlijk hebben opgesteld om vergoedingen te berekenen.
Kantonrechtersformule
De kantonrechtersformule = A x B x C.

(A) Aantal gewogen dienstjaren
De A-factor A staat voor het aantal gewogen dienstjaren. Elk dienstjaar wordt afhankelijk van de leeftijd gedurende dat dienstjaar op een bepaalde wijze gewogen. Het aantal gewogen dienstjaren wijkt daardoor vaak af van het werkelijke aantal dienstjaren.

De weging van de dienstjaren is als volgt. Dienstjaren doorgebracht:
– tot 35 jaar: x 0,5
– tussen de 35 en 45 jaar: x 1
– tussen de 45 en 55 jaar: x 1,5
– boven de 55 jaar: x 2

(B) Beloning
De B-factor is gelijk aan de maandelijkse bruto beloning van de werknemer. Het gaat dan om het vaste bruto maandsalaris inclusief vaste emolumenten zoals de vakantietoeslag, een dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste (ploegen)toeslag. Andere beloningscomponenten, zoals een lease-auto, werkgeversdeel pensioenpremie, onkostenvergoeding, worden niet meegenomen in de B-factor.

(C) Correctiefactor
De C staat voor de correctiefactor. De hoogte van deze factor wordt bepaald aan de hand van de vraag of het ontslag meer aan werkgever of meer aan werknemer te wijten is.

 

Heb je je bijvoorbeeld zich ernstig verwijtbaar gedragen met ontslag als gevolg? Dan kan de correctiefactor op 0 worden gesteld waardoor er dus ook geen ontslagvergoeding is. Valt  echter de werkgever in overwegende mate een verwijt te maken van het ontslag, dan kan een correctiefactor boven tussen bijvoorbeeld de 1,5 en 2 passend zijn. Als er sprake is van een neutrale situatie, bijvoorbeeld in geval van een bedrijfseconomisch ontslag, dan wordt de correctiefactor vaak op 1 gesteld.

Strikt genomen kent de C-factor geen maximum, maar een correctiefactor hoger dan 2 komt zeer zelden voor. In de meeste gevallen ligt de C-factor dus tussen 0 en 2.

Tips

 • Laat de berekening van de kantonrechtersformule narekenen, de uitkomst (ook op internet) kan soms door afrondingsverschillen lager zijn dan zou moeten.
 • Ga niet te snel akkoord met correctiefactor 1, soms is een hogere correctiefactor redelijk.

Een ontslagvergoeding wordt vaak berekend op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule. Deze formule is geen wet maar een richtlijn die de kantonrechters in Nederland gezamenlijk hebben opgesteld om vergoedingen te berekenen. De kantonrechtersformule = A x B x C.

A: Aantal gewogen dienstjaren
De A-factor A staat voor het aantal gewogen dienstjaren. Elk dienstjaar wordt afhankelijk van de leeftijd gedurende dat dienstjaar op een bepaalde wijze gewogen. Het aantal gewogen dienstjaren wijkt daardoor vaak af van het werkelijke aantal dienstjaren.

De weging van de dienstjaren is als volgt. Dienstjaren doorgebracht:
– tot 35 jaar: x 0,5
– tussen de 35 en 45 jaar: x 1
– tussen de 45 en 55 jaar: x 1,5
– boven de 55 jaar: x 2

B: Beloning
De B-factor is gelijk aan de maandelijkse bruto beloning van de werknemer. Het gaat dan om het vaste bruto maandsalaris inclusief vaste emolumenten zoals de vakantietoeslag, een dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste (ploegen)toeslag. Andere beloningscomponenten, zoals een lease-auto, werkgeversdeel pensioenpremie, onkostenvergoeding, worden niet meegenomen in de B-factor.

C: Correctiefactor
De C staat voor de correctiefactor. De hoogte van deze factor wordt bepaald aan de hand van de vraag of het ontslag meer aan werkgever of meer aan werknemer te wijten is. Heb je je bijvoorbeeld zich ernstig verwijtbaar gedragen met ontslag als gevolg? Dan kan de correctiefactor op 0 worden gesteld waardoor er dus ook geen ontslagvergoeding is. Valt  echter de werkgever in overwegende mate een verwijt te maken van het ontslag, dan kan een correctiefactor boven tussen bijvoorbeeld de 1,5 en 2 passend zijn. Als er sprake is van een neutrale situatie, bijvoorbeeld in geval van een bedrijfseconomisch ontslag, dan wordt de correctiefactor vaak op 1 gesteld.

Strikt genomen kent de C-factor geen maximum, maar een correctiefactor hoger dan 2 komt zeer zelden voor. In de meeste gevallen ligt de C-factor dus tussen 0 en 2.

De uitkomst van de A- en de B-factor staan in principe vast waardoor daar niet over te onderhandelen is met de werkgever. Wel is het raadzaam deze na te rekenen. Met name de A-factor wordt nog wel eens verkeerd berekend door werkgevers en ook niet alle rekenprogramma’s op internet komen tot een juiste uitslag.

Voorbeeld standaardberekening A-factor
Joep is geboren op 1 januari 1959 en in dienst getreden op 1 mei 1979. Zijn dienstverband is beëindigd op 1 juli 2014. In totaal is hij dan dus 35 jaar en 2 maanden in dienst geweest. Het feitelijke aantal dienstjaren is afgerond dus 35 jaar. Het gewogen aantal dienstjaren (de A-factor) wordt hieronder berekend.

 • Tot de leeftijd van 35 is Joep 14 jaar en 8 maanden in dienst geweest (vanaf 1 mei 1979 tot 1 januari 1994).
  Afgerond is dit 15  jaar: 15 jaar x wegingsfactor 0,5 = 7,5 jaar
 • Vanaf de leeftijd van 35 tot 45 jaar is Joep 10 jaar in dienst geweest.
  Afgerond is dit 10 jaar: 10 jaar x wegingsfactor 1 = 10 jaar
 • Vanaf de leeftijd van 45 tot 55 jaar is Joep 10 jaar in dienst geweest.
  Afgerond is dit 10 jaar: 10 jaar x wegingsfactor 1,5 = 15 jaar
 • Vanaf de leeftijd vanaf 55 jaar tot 1 juli 2014 is Joep precies 6 maanden in dienst geweest (vanaf 1 januari 2014 tot 1 juli 2014).
  Afgerond is dit 0 jaar (pas vanaf 6 maanden en 1 dag wordt naar boven afgerond): 0 jaar x wegingsfactor 1,5 =  0 jaar

  A=   7,5 + 10 + 15  =  32,5 jaar

Vaststellen B-factor
Verder dien je altijd zelf even na te gaan of door de werkgever gerekend wordt met de juiste B-factor. Zijn bijvoorbeeld wel alle vaste emolumenten meegenomen?

Beoordelen C-factor
Tenslotte is de C-factor de factor waar over onderhandeld kan worden met de werkgever en die de uiteindelijke hoogte van de vergoeding bepaald. Hoe sterk je in deze onderhandelingen staat is afhankelijk van de ontslagreden en de inhoud van het ontslagdossier. Is er een goede grond aanwezig, bij wie ligt de verwijtbaarheid, etc.?

 • Ontslagpakketten.nl kan voor jou de kantonrechtersformule berekenen.
 • Ontslagpakketten.nl kan voor jou toetsen of de ontslagvergoeding redelijk is met oog op de ontslaggrond en het dossier.

Tips

 • Let op dat in een beëindigingsovereenkomst bij de eindafrekening alle componenten staan waar je nog recht op hebt (denk bv. aan: 13e maand, bonusuitkering). Worden deze niet expliciet genoemd en andere componenten wel (zoals bijvoorbeeld het vakantiegeld), zal hieruit opgemaakt worden dat het recht op de andere componenten vervalt.

Na beëindiging van het dienstverband dient door de werkgever een eindafrekening te worden opgemaakt. Dit is niets meer of minder dan dat de op basis van de arbeidsovereenkomst nog verschuldigde bedragen nog betaald moeten worden. Denk hierbij aan het loon tot de einddatum, het opgebouwde maar nog niet uitbetaalde vakantiegeld en de uitbetaling van niet genoten vakantiedagen.

Deze eindafrekening dient in alle gevallen van ontslag (dus bijvoorbeeld ook bij een ontslag op staande voet) te worden betaald. In geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden kunnen over de inhoud van deze eindafrekening echter specifieke afspraken worden gemaakt.

Je dient altijd na te gaan of de eindafrekening correct is opgemaakt. Is het juiste aantal vakantiedagen uitbetaald? En is ook de vakantietoeslag meegenomen?

Indien het een beëindiging met wederzijds goedvinden betreft, kan het raadzaam zijn om in de beëindigingsovereenkomst de inhoud van de eindafrekening te specificeren (het exacte saldo aan uit te keren vakantiedagen, de nog uit te betalen 13e maand, etc.), zodat je later geen discussie krijgt over de hoogte van één van deze onderdelen.

Verder geldt dat de inhoud van de eindafrekening in geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden een onderhandelpunt kan zijn. Vaak wordt door de werkgever bijvoorbeeld voorgesteld om overeen te komen dat eventuele openstaande vakantiedagen geacht worden voor het einde van het dienstverband te zijn opgenomen. Deze worden dan dus niet meer uitbetaald. Niet in alle gevallen is dat echter redelijk en kan daar dus over onderhandeld worden. Dit geldt tevens voor nog uit te keren bonussen, eindejaarsuitkeringen, etc.

 • Ontslagpakketten.nl kan voor jou toetsen of het niet uitbetalen van bepaalde arbeidsvoorwaarden bij einde dienstverband redelijk is.
 • Ontslagpakketten.nl kan voor jou toetsen of de bepaling omtrent de eindafrekening correct staat geformuleerd in de beëindigingsovereenkomst.

Tips

 • Vraag om dekking van de fictieve opzegtermijn!
 • Dreigend ontslag aan het einde van het jaar? Verschuif de ontslagdatum naar het nieuwe jaar, dat scheelt één maand extra WW-uitkering. De duur van de WW hangt namelijk af van het aantal    volledige kalenderjaren waarin arbeid is verricht.
 • Check www.uwv.nl voor meer informatie over de WW-uitkering.

Recht op WW-uitkering

Indien je in aanmerking wenst te komen voor een WW-uitkering, zult je aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

1. Je moet voor minimaal vijf uur per week ontslagen zijn, tenzij je minder dan tien uur per week werkte. In dat geval moet je minimaal de helft van uw aantal uren verloren hebben. Indien je minder uren bent verloren, word je niet aangemerkt als ‘werkloos’.
2. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als je zonder zwaarwichtige reden zelf ontslag genomen heeft of als je op staande voet bent ontslagen.
3. Je moet voldoen aan de zogenaamde wekeneis. Dit houdt in dat je in de 36 weken voorafgaand aan je ontslag minimaal 26 weken gewerkt moet hebben. Elke week waarin je minimaal één dag hebt gewerkt, telt al mee.
4. Je moet beschikbaar zijn om een nieuwe baan te accepteren.

Hoogte WW-uitkering

De eerste twee maanden is de WW-uitkering gelijk aan 75% van uw laatst verdiende loon. Vanaf de derde maand wordt dit 70%. Het laatst verdiende loon wordt bepaald aan de hand van het loon dat je verdiende in het jaar voordat je werkloos werd.

Duur WW-uitkering

De WW-uitkering duurt minimaal drie maanden en maximaal 38 maanden. De exacte duur is afhankelijk van je arbeidsverleden.

Dekking fictieve opzegtermijn eisen

In geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden, dien je rekening te houden met de fictieve opzegtermijn. Dit is geen opzegtermijn die door de werkgever in acht moet worden genomen, maar een wachttijd die UWV in acht neemt alvorens over te gaan tot toekenning van een eventuele WW-uitkering. De fictieve opzegtermijn is gelijk aan de opzegtermijn van de werkgever.

Voorbeeld:
Je sluit in september 2014 een beëindigingsovereenkomst met uw werkgever waarin wordt bepaald dat de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2014 eindigt. Er geldt een fictieve opzegtermijn 1 maand. Hoewel jouw arbeidsovereenkomst dan dus per 1 oktober 2014 eindigt, zul je pas per 1 november 2014 (na in achtneming van de fictieve opzegtermijn) aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering.

De werkgever is niet verplicht om financieel of met de beëindigingsdatum rekening te houden met deze voor u geldende fictieve opzegtermijn (wachttijd WW). Wel is het gebruikelijk dit als onderhandelingspunt mee te nemen. Kijkend naar bovenstaand voorbeeld kun je dan dus voorstellen de arbeidsovereenkomst pas per 1 november te beëindigen of om een maand (extra) vergoeding te ontvangen om de maand oktober te overbruggen.

Ontslagpakketten.nl kan voor jou:

 • toetsen of het beëindigingsvoorstel aan de WW-eisen voldoet.
 • toetsen of in het beëindigingsvoorstel rekening is gehouden met de dekking van de fictieve opzegtermijn.
 • Ontslagpakketten
  'Basis'

  € 250,-
  •          Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •         › Ontslagpakket Ontslag op staande voet
 • Ontslagpakketten
  'Op maat'

  € 650,-
  •         Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •          Ontslagpakket Ontslag op staande voet